Hồ sơ năng lực

Thành tích xuất sắc đạt vững mạnh trong hoạt động năm 2008

Thành tích xuất sắc đạt vững mạnh trong hoạt động năm 2008 của Công ty dịch vụ bảo vệ Đất Việt
Xem thêm

Thành tích xuất sắc đạt vững mạnh trong hoạt động năm 2011

Thành tích xuất sắc đạt vững mạnh trong hoạt động năm 2011 của Công ty dịch vụ bảo vệ Đất Việt
Xem thêm

Thành tích xuất sắc trong phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn năm 2010

Thành tích xuất sắc trong phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn năm 2010 của Công ty dịch vụ bảo vệ Đất Việt
Xem thêm

Thành tích xuất sắc trong phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn năm 2011

Thành tích xuất sắc trong phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn năm 2011 của Công ty dịch vụ bảo vệ Đất Việt
Xem thêm

Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2008

Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2008 của Công ty dịch vụ bảo vệ Đất Việt
Xem thêm

Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2007

Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2007 của Công ty dịch vụ bảo vệ Đất Việt
Xem thêm